Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Realert

1. Definities
1.1 Verkoper / dienstverlener / opdrachtnemer: Realert , KvK nummer: 17129306
1.2 Werkzaamheden: alle werkzaamheden in de ruimste zins des woords ten behoeve van bedrijfs-opleidingen, trainingen, bedrijfsveiligheid. Alle werkzaamheden die samenhangen met, dan wel voortvloeien uit, voornoemde werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige overeenkomst en voorwaarden worden beheerst zo ook het leveren van de daartoe benodigde materialen.
1.3 Wederpartij / opdrachtgever / koper /afnemer : iedere natuurlijke of rechtspersoon die als wederpartij kan worden aangemerkt bij deze overeenkomst.
1.4 Schriftelijk: ook electronisch dataverkeer waaronder e-mail of chatsessies.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en handelingen tot uitvoering van werkzaamheden of kooptransactie door of met Realert en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en verder alle handelingen gericht op de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst, waaronder de offerte.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn toepassing met uitsluiting van iedere andere algemene voorwaarden waaronder die van de wederpartij.
2.3 Andere of aanvullende voorwaarden kunnen slechts van toepassing worden verklaard indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Realert overeengekomen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, of nietig mochten worden, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden in stand. De niet toepasbaar of niet werkzame bepaling wordt (~ geacht te zijn) vervangen door een bepaling het dichtst bij het doel van de niet toepasbaar of niet werkzame bepaling aansluit.

3. De offerte / de totstandkoming overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt eerst dan tot stand met Realert door bevestiging van de, door de wederpartij geaccordeerde, offerte door Realert.
3.2 Toezeggingen van vennoten en/of vertegenwoordigers en/of werknemers van Realert zijn slechts verbindend indien deze schriftelijk door Realert worden bevestigd.
3.3 Overeenkomsten van koop of verkoop en aanvullingen en/of wijzigingen die hierop betrekking hebben worden eerst door schriftelijke bevestiging van Realert bindend.
3.4 De inhoud van de offerte / orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst en wordt geacht deze overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.5 Ten aanzien van overeenkomsten waarvoor in verband met de hoegrootheid en de aard geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur of voorschotnota tevens als (opdracht-)bevestiging.
3.6 De overeenkomsten worden beschouwd met Realert als organisatie te zijn aangegaan. Aan de overeenkomst kan niet de voorwaarde worden gesteld dat de prestatie van Realert door een specifiek persoon binnen de organisatie van Realert wordt nagekomen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7: 407 lid 2 BW worden uitgesloten.
3.7 De door de Realert opgeslagen versie van het elektronisch bericht, verzonden of ontvangen, geldt als bewijs ervan, behoudens tegen bewijs door de wederpartij.

4. Prijzen / kosten
4.1 Prijzen worden vermeld in Euro (€).
4.2 Realert mag in de prijs berekenen dan wel als kosten in rekening brengen alle kosten waaronder haar eigen honoraria, honoraria van derden, door derden vastgestelde kosten, waaronder overheidstaksen, kantoorkosten met een maximum van 7% van het honorarium en stelposten voor te ramen maar verder onbekende of variabele kosten.
4.3 Realert is bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen en kosten op grond van een na aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden stijging van prijsbepalende factor, te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar. Alsdan is de wederpartij gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.

5. Betaling
5.1 De betalingstermijn bedraagt steeds uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
5.2 Verrekening door de wederpartij is niet toegestaan, tenzij de tegenvordering uitdrukkelijk is erkend door Realert.
5.3 De betaling, geheel dan wel ten dele, van de door Realert geleverde prestatie kan niet afhankelijk worden gesteld van de uitkomst van de verleende opdracht of werkzaamheden nu sprake is van een inspanningsverbintenis.
5.4 Realert behoudt zich het recht voor om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen van of tussentijds te declareren en bet aling daarvan te vorderen aan de wederpartij, bij in gebreke blijven waarvan Realert gerechtigd is om nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
5.5 Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling is ontvangen, heeft Realert het recht over het factuurbedrag vanaf de vervaldag 3 % aan rente per maand of een gedeelte daarvan in rekening te brengen welke rente samengesteld wordt berekend. Onverminderd de over het betreffende bedrag te rekenen wettelijke (handels-) rente.
5.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Realert dienen te worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, dan wel een schadevergoeding op de wederpartij te verhalen, komen ten laste van deze wederpartij. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de werkelijke (proces-) kosten verschuldigd zijn ook voorzover deze het liquidatietarief gehanteerd door de rechtbank overstijgen.
5.7 Verzuim van betaling van enige vordering maakt alle overige openstaande vorderingen ongeacht hun vervaldatum of kwaliteit onmiddellijk opeisbaar.
5.8 Betaling dient te geschieden op de door Realert aangewezen rekening.
5.9 De gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van eerstens alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van opeisbare vorderingen terzake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen of ten aanzien waarvan geen zekerheid is gesteld en nadien van opeisbare factuurvorderingen die het langst openstaan, zelfs als wordt vermeld door de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een andere en/of latere factuur, dan wel vordering.
5.10 De wederpartij blijft aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande vorderingen, ook wanneer de wederpartij bij aangaan te kennen heeft gegeven de overeenkomst te hebben gesloten ten behoeve van een derde.

6. Opschorting, retentie en ontbinding
6.1 Indien de wederpartij in verzuim is vanwege niet tijdige betaling of anderszins haar verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst niet nakomt is Realert onverminderd haar rechten uit de wet, en behoudens de verplichtingen uit de overige artikelen van deze overeenkomst bevoegd om de uitvoering van opdrachten op te schorten dan wel de geheel dan wel gedeeltelijk overeenkomst te ontbinden.
6.2 Indien de wederpartij haar informatieverplichting niet nakomt dan wel aan Realert onjuiste of onvolledige informatie verstrekt is Realert onverminderd haar rechten uit de wet, en behoudens de verplichtingen uit de overige artikelen van deze overeenkomst bevoegd om de uitvoering van opdrachten op te schorten dan wel geheel dan wel gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden.
6.3 Bij opschorting van haar prestaties, het uitoefenen van een retentierecht of ontbinding van de onderhavige overeenkomst op grond van dit artikel is Realert nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk te stellen voor enige schade.

7 Privacy
7.1 Realert verzamelt gegevens, waaronder persoonsgegevens op basis van de door de wederpartij aangeleverde data, gegevens bij de totstandkoming van de overeenkomst, haar diensten en dienstverlening. De betreffende data, gegevens worden verzameld, opgeslagen.
7.2 Realert zal derden die door haar worden betrokken bij het uitvoeren van de werkzaamheden, dienstverlening verplichten gelijk zij zichzelf in deze verplicht. Niettegenstaande het voormelde kan Realert niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van deze verplichting indien deze door haar niet redelijkerwijze verhinderd kon worden.
7.3 Realert zal geen persoonlijke informatie van u, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de wederpartij aan derden bekend maken behoudens wanneer deze informatie voor juridische doeleinden benodigd zijn onder andere wanneer daartoe rechtens een verplichting bestaat of tot vrijwaring of afwenteling van aansprakelijkheid en schade.

8 Faillissement
8.1 Indien de wederpartij komt te verkeren in staat van faillissement, surséance van betaling of onder curatele (ingevolge het burgerlijk wetboek dan wel de faillissementswet) wordt gesteld, dan wel het bedrijf wordt stil gelegd, vereffening of liquidatie van het bedrijf volgt, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Realert gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder haar toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkoms t geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In de voorkomende gevallen is Realert gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9 Levering en risico, afnameplicht
9.1 Levering van materialen geschiedt af (externe)fabriek, magazijn van /door derde ten behoeve van Realert.
9.2 De opgegeven levertijden voor materialen / prestaties zullen niet zijn te beschouwen als fatale termijnen. Het overschrijden van de levertijd kan eerst tot verzuim leiden na schriftelijke ingebrekestelling.
9.3 De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor het uitvoeren van de prestatie van de zijde van Realert noodzakelijke gegevens aan Realert ter beschikking zijn gesteld en de betaling indien en voor zover deze vooraf diende te geschieden is ontvangen.
9.4 De wederpartij is verplicht de producten / zaken af te nemen op het moment dat Realert aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze aan de wederpartij volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
9.5 De goederen worden geacht te zijn geleverd en het risico ter zake van deze goederen gaat op de wederpartij over zodra de betreffende goederen zich bevinden in het transportmiddel, ook wanneer de wederpartij niet voor het transport zorg draagt en wanneer medewerking door de wederpartij als bedoeld in dit artikel wordt geacht te zijn geweigerd.
9.6 Realert is gerechtigd zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen aan de wederpartij, derden, hulppersonen en/ of onderaannemers in te schakelen ten behoeve van de werkzaamheden, dienstverlening telkenmale wanneer zij dit nodig acht voor een goede en juiste uitvoering van de opdracht.
9.7 Realert is gerechtigd zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen aan de wederpartij, machines van derden, huur lease of anderszins, in te schakelen ten behoeve van de werkzaamheden, dienstverlening telkenmale wanneer zij dit nodig acht voor een goede en juiste uitvoering van de opdracht.

10 Reclame en garantie
10.1 Alle materialen en prestaties worden geleverd met inachtneming van de wettelijke bepalingen die eraan gesteld zijn en afgestemd zijn op de bestemming, respectievelijk het gebruiksdoel.
10.2 Realert zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren. De onderhavige overeenkomst voor zover het geen koop-overeenkomst betreft, is echter een inspanningsverbintenis zodat aan de uitkomst, het te bewerkstelligen doel van de op te leveren prestatie van Realert geen rechten verbonden kunnen worden
10.3 Wederpartij is gehouden de prestatie of de geleverde zaak onverwijld te controleren op kwaliteit en kwantiteit. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één werkdag na ontvangst van het geleverde gereclameerd dan gelden de kwantiteit en kwaliteit als vermeld op de vrachtbrieven afleveringsbonnen, facturen, opleveringsakten of dergelijke documenten als juist.
Eventuele gebreken aan het geleverde welke direct bij ontvangst waarneembaar zijn dienen binnen voormelde termijn aan Realert te worden medegedeeld. Niet zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na ontdekking doch uitdrukkelijk binnen twee maanden na levering of binnen een eventueel overeengekomen garantietermijn schriftelijk te worden medegedeeld.
10.4 De verkoper heeft geen recht te reclameren als het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, het product is gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is, dan wel het product aan derden is overgedragen.
10.5 Reclames worden niet gehonoreerd indien Realert niet in de gelegenheid is of wordt gesteld het betreffende gebrek te onderzoeken.

11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door Realert geleverde goederen blijven eigendom van Realert tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen die Realert heeft op de wederpartij uit hoogte van de onderhavige overeenkomst met haar voorwaarden, bijbehorende werkzaamheden, alsook uit hoofde van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten met inbegrip van rente en kosten.
11.2 Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de wederpartij niet bevoegd de betreffende goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen.
11.3 De wederpartij is verplicht de goederen afdoende te verzekeren. In ieder geval tegen risico's van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Alle aanspraken op verzekeraars met betrekking tot deze producten dienen op eerste verzoek van Realert aan haar te worden verpand.
11.4 De wederpartij is gehouden om iedere derde die op de betreffende goederen beslag wil leggen, dan wel diens bewindvoerder of curator terstond schriftelijk mede te delen, met een afschrift daarvan aan Realert dat Realert eigenaar van de betreffende goederen is.

12 (Tijdelijke) verhindering in nakoming
12.1 Een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van de zijde van Realert kan niet als toerekenbaar aan haar dan wel komt niet voor rekening en risico van haar gelden in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders noch in geval van brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen waaronder uitvoer-, invoer- en doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat de gebondenheid niet meer van Realert kan worden gevergd. Indien deze omstandigheden zich voordoen gedurende een periode van meer dan 6 maanden is Realert gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in plaats van na te komen.

13 Intellectueel eigendom
13.1 Auteursrechten, octrooirechten, merk- en modelrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op alle producten en dienstverlening van Realert, waaronder opleidingen, rechtstreeks door Realert verkregen in eigendom dan wel indirect via licenties en dergelijke berusten bij Realert, althans behoudt Realert zich het recht voor voor de daadwerkelijk gerechtigde op te treden in en buiten rechte.
13.2 In geval van inbreuk op de rechten verbonden aan de geleverde zaken en berustende bij Realert als hierboven vermeld verbeurt de wederpartij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding, onverminderd alle overige schadevergoedingsrechten.
13.3 De afnemer vrijwaart Realert en stelt Realert vrij ter zake van iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerdelijk) inbreuk op recht van industrieel en intellectueel eigendom ten gevolge van gebruik van de aan de wederpartij ter beschikking gestelde zaken, of (electronische) opleidingsmaterialen.
13.4 Realert draagt met de betreffende materialen / prestaties het industrieel en/of intellectueel eigendomsrecht verbonden aan de betreffende zaak niet over noch worden op deze wijze (sub-)licenties verleent. Behoudens voor zover zulks uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
13.5 Het betreffende aan het materiaal verbonden industrieel en/of intellectueel eigendomsrecht gaat niet verloren en/of wordt niet uitgeput door levering van het materiaal.

14 Aansprakelijkheid
14.1 Realert is jegens de wederpartij slechts aansprakelijk en slechts gehouden tot vergoeden van schade voor zover zulks voortvloeit uit dit artikel.
14.2 Realert is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, gederfde winst, gevolg schade, gemiste besparing of schade door bedrijfsstagnatie.
14.3 Realert beperkt haar aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade ten gevolge van haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover aansprakelijkheid door een verzekering wordt gedekt, tot maximaal het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld.
14.4 Gevallen vallende buiten het gestelde in het vorige lid zullen slechts kunnen leiden tot aansprakelijkheid van Realert beperkt tot één maal het factuurbedrag van de betreffende levering.
14.5 Realert aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade:
a. als gevolg van en na een reparatie en/of wijzingen aan producten of onderdelen daarvan door de wederpartij of derden verricht;
b. als gevolg van gebrekkige medewerking, materialen en/of onjuist of incomplete informatie verstrekt door de wederpartij;
c. als gevolg van het door de wederpartij of haar medewerkers of aan haar gelieerde personen niet dan wel onjuist opvolgen van aanwijzingen, raadgevingen, handleidingen gegeven door Realert, haar medewerkers of hulppersonen in de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder cursussen en opleidingen;
d. als gevolg van ondeskundig, onjuist of onreglementair gebruik van de geleverde zaken, dan wel gebruik op andere dan door de fabrikant of Realert voorgeschreven wijze;
e. ontstaan vanwege haar rechtmatige uitoefening van retentie-, opschortings- en ontbindingsrechten, haar bij wet of middels deze overeenkomst gegeven.
14.6 Voor zover het door de wederpartij niet volledig naleven van die verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst of de wet tot gevolg zou hebben dat Realert door derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de wederpartij zich Realert voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
14.7 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens Realert verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. De wederpartij dient een dergelijke gebeurtenis binnen een maand na ontdekking schriftelijk aan Realert te berichten bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht op Realert vervalt.
14.8 Realert is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouwen en inventaris, personen en/of eigendommen van personen wordt toegebracht wanneer die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid en/of verkeerde handeling van Realert, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
14.9 Wanneer tot uitvoering van de prestatie Realert gehouden is een derde in te schakelen kan schade veroorzaakt door handelen (waaronder het geven van adviezen) of nalaten van die derde niet aan Realert worden aangerekend voor zover tussen Realert en deze derde op grond van wet of overeenkomst geen grondslag voor aansprakelijkheid bestaat.
14.10 Indien en voor zover een derde aansprakelijk gesteld kan worden zal de wederpartij deze derde als eerste, indien nodig in rechte, dienen aan te spreken bij gebreke waarvan de wederpartij impliciet afstand doet van zijn rechten dienaangaande op Realert.
14.11 De wederpartij aanvaardt uitdrukkelijk dat de bewijslast van de aansprakelijkheid van een derde of Realert bij haar berust.

15 Hoofdelijkheid
15.1 Indien met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst wordt gesloten is ieder deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenis, die voor en uit die overeenkomst voortvloeit.
16 Geschillen
16.1 Alle met Realert gesloten overeenkomsten en daaraan verbonden voorwaarden en de daaruit voortvloeiende prestaties worden beheerst door het Nederlands recht.
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank van de woonplaats en/of de plaats van vestiging van Realert.

Navigatie